Porady 24 stycznia 2022

Jakie dokumenty są wymagane przez banki w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny?

Krok dotyczący kompletowania dokumentów jest jednym z bardziej skomplikowanych w całym procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Nasi eksperci finansowi przygotowali pigułkę wiedzy, która pozwoli Ci oswoić się z tymi informacjami łatwiej przebrnąć przez ten etap procesu kredytowego.

Wydawałoby się, że każdy bank wymaga od klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny takich samych dokumentów, są jednak pewne różnice, które nasi eksperci finansowi przedstawią podczas spotkania i pomogą Ci skompletować wymagane dokumenty oraz uzupełnić wniosek kredytowy. Dokumenty wymagane przez bank może podzielić na główne kategorie, a dokładnie są to dokumenty identyfikacyjne, dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody jak również dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka. Ilość dokumentów oraz ich złożoność może spędzać sen z powiek oraz przytłaczać, ale nie przejmuj się od tego jesteśmy, a w trakcie procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny nasi eksperci kredytowi będą Cię wspierać również w tym zakresie.

To jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą potrzebne w danym procesie kredytowym, zależy przede wszystkim od wymagań konkretnego banku, ale także celu kredytu hipotecznego np. czy będzie to kredyt na zakup mieszkania oraz na jakim rynku pierwotnym czy wtórnym, czy być może na budowę domu.

Podstawowym dokumentem, wymaganym przez każdy z banków, jest wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny. Oprócz tego banki z reguły wymagają dostarczenia do wniosku trzech rodzajów dokumentów:

 1. Potwierdzających dane osobowe wnioskodawcy lub wnioskodawców – przeważnie należy wypełnić formularz identyfikacyjny swoimi danym osobowymi oraz okazać odpowiedni dokument tożsamości, z reguły dowód osobisty lub paszport,
 2. Potwierdzających uzyskiwane dochody wnioskodawcy lub wnioskodawców – niezbędne do oceny zdolności kredytowej, uzależnione od formy zatrudnienia (rodzaj umowy) lub od źródła uzyskiwania dochodów,
 3. Dotyczących kredytowanej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka – najczęściej wymaganym dokumentem jest operat szacunkowy wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, pozostałe rodzaje wymaganych dokumentów zależne są od rodzaju nieruchomości oraz celu kredytowania.

I. Kredyt hipoteczny – dokumenty osobowe

Dokumenty osobowe dla obywatela Polski

 • dowód osobisty
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
 • ewentualnie skrócony odpis aktu małżeństwa
 • ewentualnie akt urodzenia dziecka

Dokumenty osobowe dla obywatela Polski, pracującego za granicą

 • paszport
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej
 • umowa o pracę
 • deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe
 • zezwolenie na pobyt stały za granicą
 • ewentualnie zezwolenie na pracę
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym

Dokumenty osobowe dla obcokrajowca

 • paszport
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • dokument, który potwierdza prawo stałego pobytu na terytorium kraju
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej

Dokumenty przy rozdzielności majątkowej

 • poza standardowymi dokumentami wymienionymi powyżej niezbędny jest akt notarialny określający zasady odrębności majątkowej

Dokumenty przy rozwodzie

 • poza standardowymi dokumentami wymienionymi powyżej niezbędny jest wyrok sądu, który orzekał rozwód małżonków

II. Kredyt hipoteczny – dokumenty potwierdzające dochody, a forma zatrudnienia i rodzaj umowy

Składając wniosek o kredyt hipoteczny niezbędne jest udokumentowanie otrzymywanych dochodów. Jest to niezbędne do oceny zdolności kredytowej. Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od tego, z jakiego źródła otrzymujesz dochody oraz jaka jest polityka danego banku. Nasi eksperci finansowi pozwolą Ci wybrać najbardziej liberalny bank w danym zakresie.

Dokumenty potwierdzające dochód dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, które wypełnia pracodawca, bardzo często na druku banku
 • wyciąg z konta bankowego za ostatnie trzy, sześć lub nawet dwanaście miesięcy (w zależności od konkretnego banku)
 • deklaracja PIT – 37 za ostatni rok
 • świadectwo pracy lub umowa o pracę (w zależności od konkretnego banku)

Dokumenty potwierdzające dochód dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło/zlecenie

 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o dzieło/zlecenie
 • rachunki z umowy o dzieło/zlecenie
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
 • PIT 37

Dokumenty potwierdzające dochód dla osób na rencie lub emeryturze

 • ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z konta bankowego
 • decyzja o przyznaniu świadczenia oraz decyzja o jego ostatniej waloryzacji

Dokumenty potwierdzające dochód przy wynajmie nieruchomości

 • aktualna umowa najmu
 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny, potwierdzający prawo własności do nieruchomości
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, które potwierdzi terminowe regulowanie podatku
 • deklaracja podatkowa PIT – 37 lub PIT – 28 za rok poprzedni

Kredyt hipoteczny jest udzielany także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wymaga jednak dostarczenia znacznie większej ilości dokumentów związanych z prowadzoną firmą. Poniżej najważniejsze z tych, których zwykle oczekują banki od wnioskodawców.

Dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • oryginał zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek, ważny trzydzieści dni od dnia wydania
 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych, ważne trzydzieści dni od dnia wydania
 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • poświadczenie nadania numeru REGON
 • poświadczenie nadania numeru NIP
 • deklaracja podatkowa PIT – 36 lub PIT – 36L za poprzedni rok lub dwa lata obrachunkowe
 • wyciąg z konta bankowego firmy zwykle za dwanaście ostatnich miesięcy prowadzenia działalności
 • ewentualnie oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego, jeśli konto takie jest równoważne z prywatnym
 • ewentualnie umowa spółki
 • ewentualna zgoda na prowadzenie działalności koncesjonowanej

To jednak nie są wszystkie dokumenty, które musisz dostarczyć, kiedy jako przedsiębiorca ubiegasz się o kredyt hipoteczny. Kolejne dokumenty zależą od formy prowadzonej księgowości, którą realizuje Twoja działalność gospodarcza.

W przypadku pełnej księgowości potrzebne są:

 • deklaracja podatkowa CIT lub PIT za ostatni rok obrachunkowy
 • bilans, rachunek zysków i strat za poprzedni rok lub dwa lata obrachunkowe
 • bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał prowadzenia działalności

W przypadku rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjowanego:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, które uzyskano w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący
 • zaświadczenie uzyskane w Urzędzie Skarbowym o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnich dwa lata prowadzenia działalności lub kopia deklaracji podatkowej za ostatnie dwa lata potwierdzona w Urzędzie Skarbowym

W przypadku rozliczenia w formie karty podatkowej:

 • kopia decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy o wysokości stałego podatku w danym roku
 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu sześciu miesięcy

W przypadku rozliczenia w formie Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy
 • ewentualnie informacja o odpisach amortyzacyjnych

III. Kredyt hipoteczny – dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości

Kolejny zbiór dokumentów, które należy dostarczyć to dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością. W zależności od tego, czy wnioskujesz o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego, kredyt na budowę czy też remont mieszkania, zestaw dokumentów będzie inny. Jakie dokumenty z reguły powinieneś przygotować?

Dokumenty na zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego

 • umowa przedwstępna zawarta z deweloperem
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym stoi nieruchomość
 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę na danej działce
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez kompetentny urząd, jeśli budowa została już zakończona
 • kopie pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera
 • dokumenty związane z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową, od której nabywasz mieszkanie
 • w sytuacji gdy deweloper posiłkuje się kredytem-promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości.

Dokumenty na zakup domu lub mieszkania z rynku wtórnego

 • umowa przedwstępna potwierdzająca chęć nabycia nieruchomości, niezbędna aby wziąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
 • odpis nieruchomości z księgi wieczystej
 • dokumenty, które potwierdzą posiadanie praw do nieruchomości przez sprzedawcę
 • zaświadczenie ze spółdzielni związane z przydziałem

Dokumenty zakup działki budowlanej

 • umowa przedwstępna potwierdzająca chęć nabycia nieruchomości, niezbędna, aby wziąć kredyt na działkę budowlaną
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej wykonany maksymalnie w ciągu trzydziestu dni przed dniem złożenia
 • dokumenty, które potwierdzą posiadanie praw do nieruchomości przez sprzedawcę
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego, o ile wkład taki jest wymagany
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów wykonany maksymalnie sześć miesięcy wcześniej
 • wypis z MPZP – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego razem z informacją o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową
 • ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana nie później niż sześć miesięcy przed datą składania wniosku o kredyt

Kredyt hipoteczny na budowę domu

 • akt notarialny działki, na której będzie budowany dom
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej
 • projekt budowlany do wglądu banku
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
 • oryginał kosztorysu oraz harmonogramu prac wydany maksymalnie na trzydzieści dni przed złożeniem wniosku kredytowego
 • pierwsza strona dziennika budowy oraz wszystkie strony, na których widnieją wpisy
 • ewentualne umowy z wykonawcami
 • dokumentacja sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego
 • dziennik budowy do wglądu banku

Kredyt hipoteczny na remont lub wykończenie nieruchomości

 • odpis z księgi wieczystej remontowanej nieruchomości, niezbędny, aby wziąć kredyt hipoteczny na remont domu
 • kosztorys prac remontowych
 • ewentualna umowa z wykonawcą
 • ewentualne pozwolenie na budowę, jeśli wymagają tego prowadzone prace
 • plan zagospodarowania działki, jeśli wymagają tego prowadzone prace
 • projekt budowlany do wglądu banku, jeśli prowadzone prace tego wymagają

Powyższa lista przyprawia Cię o zawrót głowy? Zapraszamy na spotkanie z doradcami z finansowi.pl wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY lub zadzwoń 666229559